25 UNIVERZALNIH ZAKONA

Zakon privlačnssti

25 UNIVERZALNIH ZAKONA

Postod Zika » 01 Nov 2013, 20:58

Ovo sam pozajmio od Vesne Mihajlovic - Blog http://vesnamihajlovicblog.wordpress.co ... ni-zakoni/

Vesna Mihajlović - Rođena u Zadru, živi u Beogradu. Intuitivni saradnik Svetlosti, prošla mnoge seminare, kurseve i predavanja o čovekovoj prirodi, duhovnosti i životu. Njena jedina želja je da ljudima prenese ono što zna i što može svima koristiti u buđenju svesti, ne bi li tako postali bolji, svesniji i humaniji ljudi.

Mirna, draga i mudra osoba koja ima šta ponuditi. Pomaganjem drugima, mi pomažemo sebi. Iskren saradnik Svetlosti to zna i u sopstvenim promenama vidi i onog koji je podstakao i inspirisao. Zahvalnost tada proizilazi na razne načine jer Biće je beskonačno i zna sijati suštinom.

~ Vidoje Čekušić


25 UNIVERZALNIH ZAKONA

Univerzum je savršeno uređen i usklađen sa prirodnim i kosmičkim zakonima, i regulisan mnogobrojnim vibracijama kako bi se očuvao savršeni red. Ovi zakoni su zapravo zakoni Univerzuma.
Univerzalni zakoni proizilaze od Stvoritelja i u sinergiji su sa celokupnim postojanjem. Zakoni Univerzuma su veliki zakoni po kojima Univerzum funkcionise kao stuktura celokupnog postojanja. Mi svi kao deo te celine živimo u skladu sa Univerzalnim zakonima, kojima kada ih razumemo i ispravno primenimo, menjamo naš život. Po ovim zakonima, mi sami kreiramo svoju stvarnost, privlačimo događaje i Ijude prema sebi. Kada ih shvatimo i primenimo, možemo da preuzmemo odgovornost za sebe i damo našem životu novi zamah, pravac i smisao. Kako bi ovo razumeli predstavljam 25 Univerzalnih zakona.

1. Zakon Ishodišta
Celokupno postojanje je energija, koja se ispoljava u zavisnosti od svoje frekfencije. Univerzum je prema tome ogromno informaciono – energetsko polje, i sledeći tu paradigmu sa sigurnošću se može tvrditi da je Ishodište postojanja Inteligentna Svesnost, što je odlika Božanskog. Zakon Ishodišta potvrđuje da je Praizvor svega Beskrajna Božanska Svest, koja je Apsolutna osnova bez Početka i Kraja, uvek Ista, Neizreciva, Prvobitna i Sveprisutna.

2. Zakon Božanskog ostvarenja
Zakon Božanskog ostvarenja osnovni je zakon postojanja, na osnovu koga je započelo Stvaranje. Stvaranje ili Kreacija predstavlja proces širenja Božanske Svesti, kroz mnogobrojne oblike u cilju Božanskog ostvarenja. Božanska svest je stvorila Univerzum, šireći vlastitu energiju i njene produzetke u svim smerovima, stvarajući mnogobrojne oblike postojanja do samosvesnih bića, obdarenih različitim sposobnostima, u cilju potpunog Božanskog ostvarenja. Zakon Božanskog ostvarenja ukazuje da sve što postoji i što je stvoreno, stvoreno je u cilju ostvarenja i ispoljenja Božanske Svesti.

3. Zakon Jednote
Sve što postoji, svaki oblik postojanja, svako biće, duša ili objekat, dio je Univerzuma stvorenog u procesu Božanskog ostvarenja. Svesnost da je Univerzum zapravo ogromno polje energije proistekle iz Božanske svesti, ukazuje da nema suštinske razlike između Tvorca i Stvorenog, ukazuje da je sve Jedno. To je osnova Zakona Jednote, koji nas približava Božanskoj svesti i ukazuje da možemo uvideti Božansku snagu u svemu i u nama samima. Zakon Jednote je suština postojanja i ukazuje da su Božanska Svest i Univerzum kao Božansko ostvarenje Jedno.

4. Zakon Manifestacije
Sve što postoji započelo je sa mišlju i idejama koje su oblikovale procese stvaranja. Moć manifestacije je vrlo moćna sila, neophodna da se ispolje idejni obrasci Božanske Svesti. Naime, širenjem Božanske Svesti, nastalo je duhovno polje, iz kog izrastaju različiti oblici postojanja. Zakon manifestacije pokazuje osnovni princip kreativne moći, princip misli i ideja koje menjaju svet, te stvaraju nova iskustva kroz svoje ispoljavanje. Principi ovog zakona se direktno mogu primeniti i na čovekov život, jer kad čovek nešto čvrsto želi i nečemu predano teži, na to stalno misli i ako je dovoljno uporan to i ostvari. Zakon Manifestacije vrlo je moćan zakon, putem kog se ispoljavaju idejni obrasci Božanske Svesti, kroz procese stvaranja.

5. Zakon Harmonije
Zakon Harmonije je osnovni zakon Univerzuma, jer bez harmonije Univerzum ne bi ni postojao. Harmonija proizilazi iz Božanske Svesti i nosilac je ravnoteže suprotnosti koje su u savršenom skladu, na čemu počiva poredak postojanja. Zakon Harmonije zakonitost je Univerzuma, koja sve dovodi u sklad i celo postojanje čini savršenim.

6. Zakon Prirodnog reda
Priroda je uravnotežena, mirna i veličanstvena celina, u celoj prirodi postoji spokojstvo koje otkriva savršene zakonitosti. U prirodi ne postoje slučajnosti i sve je kako treba da bude, u savršenom redu. Prirodni red oplemenjuje usporenu tvar, on je istako paučinu života, čija je svaka niti u skladu sa celokupnom okolinom. Zakon Prirodnog reda uobličava zamršene sile postojanja u jednu savršenu celinu, koja neguje život u svoj njegovoj raznolikosti.

7. Zakon Zajedništva
Kada se više manifestacija (bića) sa sličnom vibracijom okupi oko jednog cilja, težnje ili središta, nastaje zajedništvo i nastala zajednička energija se uvećava za onoliko puta koliko nastala grupa ima članova. Ovu misterioznu pojavu vidimo u krdu životinja, jatima ptica i riba, ali je i prisutna u ljudskom društvu, što koriste različite religije, ideologije i grupacije, poput grupa za lečenje i isceljenje, grupa koje meditiraju za mir u svetu itd. Putem zakona zajedništva ostvaruju se veze između bića sličnih vibracionih kretnji. Zakon Zajedništva nosilac je zajedničke ili kolektivne svesti koja je posvećena određenom cilju ili ostvarenju.

8. Zakon Privlačnosti
Slično privlači slično, osnovna je univerzalna zakonitost, na kojoj počiva cijelo postojanje. Naime Univerzum kao jedno prostrano polje energija koje se neprestrano kreću, pokazuje da sve što postoji odašilje određenu energiju i da se međusobno privlače samo istovjetne i slične energije. U Univerzumu djeluju različiti energetski obrasci, ali ćemo privući samo one energije koje i sami zračimo, a to ovisi od naših želja, osječaja i misli. Tako, ako se želi privuči mir i harmoničnost u životu, prvo bi bilo dobro postati spokojna i harmonična osoba. Prema tome Zakon privlačnosti oblikuje postojanje svake svesti, kojoj je dato da se ispolji na osnovu njenih težnji. Zakon Privlačnosti najsnažniji je zakon Univerzuma koji oblikuje naše i svako drugo postojanje na osnovu naših težnji, misli, želja i osećaja.

9. Zakon Otpora
Otpor nastaje, kada se neprihvatanje nečega nastoji sprečiti, pri čemu se javlja odbrambeni stav. Kada se nađemo u situaciji u kojoj preovladava strah ili u kojoj se osećamo sputano i uznemireno, javlja se potreba da se branimo. U takvom stanju počnemo rasipati našu energiju, što zatvara naše energetsko polje i u potpunosti nas usmeri na otpor. Tako i naša svest postane preokupirana otporom, pri čemu ono čemu se opiremo, još više privlačimo sebi. Poznavanje ove zakonitosti nas uči da se oslobodimo straha, da prihvatimo svaku situaciju i tako odustanemo od branilačkog stava, čime nam se otvara put da preokrenemo situaciju u našu korist. Na nama leži ta odgovornost da promenimo perspektivu situacije i da je protumačimo kao novu priliku da naučimo nešto novo. Zakon Otpora ispoljava se kada se jedan oblik postojanja opire drugom, pri čemu dolazi do njihovog sve jačeg privlačenja.

10. Zakon Odbijanja
Odbijanje predstavlja neprihvatanje i odbacivanje određenih vrednosti. Kao takvo odbijanje predstavlja suprotnost ili naličje sile privlačnosti. Sva delovanja koja imaju tendenciju odbijanja, zapravo sve više privlače ono što odbija, pri čemu samo odbijanje postaje jače. Ovo pokazuje da je reakcija odbijanja, produkt sumnje u određene vrednosti i osobine. Zakon Odbijanja, suprotnost je zakona privlačenja, koja se ispoljava kada sumnja prevlada predanost određenom cilju ili ostvarenju.

11. Zakon Privlačne snage
Privlačna snaga je sila što pokreče Univerzum, to je moć data svim oblicima postojanja, kako bi se ostvarili. Zapravo Univerzum je unutar nas, mi smo sačinjeni od iste tvari i uz pomoć nas, Univerzum upoznaje sebe. Snaga privlačnosti daje neograničenu moć da svako postojanje privuče silu kojom će ostvariti svoju ulogu. Privlačna snaga je snaga koja pokreće ostvarenje. Zakon Privlačne snage usmerava svaki segment postojanja da privuče sile koje će oblikovati proces njegovog ostvarenja.

12. Zakon Beskrajne Ljubavi
Beskrajna ljubav je stvarna moć i istinska vrednost Univerzuma. Reč je o snažnoj kreativnoj energiji koja se Univerzumom širi nesputano i duboko oseća u svemu. Kada se misli na beskrajnu ljubav ne misli se na emocionalno poimanje ljubavi, već na osećanje ljubavi prema celokupnom postojanju. Lično osečanje ljubavi, usklađuje nas sa beskrajnom ljubavi Univerzuma koja je neiscrpna i sa kojom nema toga što se ne može postići. Beskrajna ljubav znači apsolutno prihvatanje Univerzuma onakvim kakav on i jeste, bez osuda, očekivanja i pokušaja da ga se promeni. Kada se odluči doživljavati, opažati i promovisati ljubav, počinju se privlačiti sve blagodeti beskrajne ljubavi kao odsutnost straha, mržnje i oslobađanje punog životnog potencijala. Zakon Beskrajne ljubavi otkriva ljubav, kao vibraciju beskonačne istine, koja se slobodno širi Univerzumom, otkriva najsnažniju kreativnu silu koja pokreće Univerzum.

13. Zakon Istine
Istina je nepostojanje sumnje i savršeno poznavanje svake pojave kakva ona jeste po suštini. Savršena istina je deo nas samih, istina je u nama, istina je oko nas i u svemu prisutna. Istina je neodvojivi deo našeg bića, deo je prirodnog osećaja naše svesti za pravilnim razumevanjem zbilje i temelja postojanosti. Istina zapravo predstavlja spoznaju situacije koja potpuno odgovara stvarnosti.
Zakon Istine neodvojiva je zakonitost naše svesti, na kojoj počiva težnja za potpunim poznavanjem temelja postojanosti i razumevanjem svake pojavnosti.

14. Zakon Sudbine
Sudbina je sila koja određuje ključne momente života svakog čoveka, odnosno svakog svesnog bića. Ishod tih momenata određuju naša dela i postupci, misli, motivi, osećaji i želje, koje kreiraju stvarni tok našeg života. Sudbina je uslovljena i našom Karmom, koju kreiraju naša dela iz predhodnih života. U svakom životnom iskustvu ima važnu ulogu i Karma, jer pomoću nje mi suodlučujemo o onom šta moramo naučiti u svakom životnom iskustvu, kako bi dušu oslobodili nesvrsishodnih namera, težnji i vezanosti. Sudbina po svojoj suštini predstavlja skup životnih okolnosti i reakcija na njih, koje ovise od našeg životnog delovanja. Zakon Sudbine je sila koja održava potrebni red kojem je podvrgnuto svako biće i određuje ključne tačke života svakog bića, uslovljena njegovim životnim delovanjem.

15. Zakon Slobodne volje
Slobodna volja je najvažnija zakonitost svesti u kreaciji. Slobodna volja je zapravo alat ostvarenja duše i njene sudbine, i predstavlja sposobnost izbora stvaranja novih iskustava, pogleda i stvaranja misli duha, koje pokreću Univerzum. Svaki čovek ima slobodnu volju i moć da odredi svoje ponašanje, misli i delovanje. Zakon Slobodne Volje ishodište je delujuće snage ostvarenja duše i oblikovanja pravca njene sudbine.

16. Zakon Napredovanja Duše
Svaka duša dobila je cilj svog postojanja, odnosno zadatak da raste, da se razvija i izgrađuje kroz različita životna iskustva. Svaka svesna duša je odgovorna za svoj život i sama je izvor svojih iskustava. Duša koja je svesna svog duha, sebe doživljava kao učenika života i svoje delovanje usmerava u ostvarenje svoje životne misije. Ostvarenje životne misije oslobađa kreativnu energiju, koja stvara obrasce ponašanja, putem kojih se razvija i napreduje svaka duše. Zakon Napredovanja duše, daje svakoj duši moć da spozna i ostvari cilj svog postojanja.

17. Zakon Stvaralačke veštine
Stvaralačka veština proizilazi iz misli i namere, koja garantuje uspeh mudrim pristupom da stvorimo, ono čemu težimo. Snaga stvaralačke veštine ovisi od naše sposobnosti da privučemo kretivne energije, koje su uvek dostupne u Univerzumu. Stvaralačka veština je veština koju svi možemo steći, ona počinje sa svakom našom misli i ovisi od našeg fokusa na njih. Svaki čovek je obavijen misaonom atmosferom, koja proizilazi iz težnji i želja, kojima je posvećena. Posvećenost je osnova, koja ideju pretvara u stvarnost. Zakon Stvaralačke veštine proizilazi iz naših misli i ideja, koje postaju mogućnost koje teže ostvarenju.

18. Zakon Izobilja
Planeta Zemlja nam je dala dovoljno, kako bi svoj boravak na njoj učinili rajem i to je ono što smo stekli sa rođenjem. Živimo u svetu izobilja, ono pulsira kroz naš duh i samo čeka da ga kreativne sile naše svesti otkriju i istkaju, kako bi se ostvarilo. I tada će izobilje Božanskih blagoslova teći prema svakom biću, prema svakom srcu i svakoj duši. Zaista živimo u svetu izobilja i šarenolikog bogatstva i nemojmo ga smatrati manjkavim i nedostatnim. Zakon Izobilja je najslobodnija univerzalna zakonitost koju privlači stvaralački duh koji će istkati različita izobilja, kojima sam teži.

19. Zakon Klatna
Klatna su samostalni energetsko – informacioni sistemi, koji vibriraju na energetskom, mentalnom i emocionalnom nivou, pri čemu formiraju različite modele stvarnosti. Svaka misao koja ima tendenciju širenja je klatno. Zakon klatna je osnova na kojoj počivaju društvene vrednosti, društvene grupe i ideologije, koje održavaju misli poklonika i privrženika. Prema tome svako klatno fiksira misli i emocije poklonika, za svoj opstanak crpeći njegovu energiju. I u poznavanju ovog zakona leži ključ slobode izbora. Zakon Klatna je zakonitost koja osigurava svakoj misli sa tendencijom širenja, da opstane i da se dalje razvija.

20. Zakon Svesnog odvajanja
Svako svesno biće obdareno je moći sa kojom može izabrati stanje vlastitog duha tj. odabrati ono što ga čini srećnim i zadovoljnim. Svesnim odvajanjem možemo uvideti stvarno stanje i uočiti sve ono što nas čini zadovoljnim i nezadovoljnim. Ono što nas čini zadovoljnim otvara nas prema pozitivnim vibracijama i energijama. Ono što nas čini nezadovoljnim, u nama izaziva otpor i blokira naše energije, drži nas u grču. Međutim ukoliko primenimo zakonitost svesnog odvajanja, postižemo mudrost da prihvatimo nepromenjive situacije kakvim jesu i prestanemo im se opirati. Jednostavno upučuje nas da promenimo ono što možemo, bez gubitka mentalne i fizičke energije, čime nas čini slobodnim.
Zakon Svesnog odvajanja omogućava našoj svesti da napravi izbor između vrednosti koje je nadahnjuju i koje je sputavaju.

21. Zakon Ispravnog delovanja
Ispravno delovanje obuhvata sve one postupke i delovanja bez posledica, što podrazumeva ispravan stav, da ono što činiš drugom, zapravo činiš sebi. To je vrlina življenja sa kojom svoje delovanje vršimo, ne nanoseći štetu ni sebi, ni drugome. Ispravno delovanje je svako delovanje, koje umiruje naš um i ispunjava naše biće, uvodeći ga u stanje blaženstva i osečaj višeg smisla, čineći ga srećnim, spokojnim i duhovno ispunjenim. Na suptilnijem nivou, ispravno delovanje povećava pozitivnu energiju i vibracije, koje nas čine zadovoljnim i oplemenjuju našu okolinu. Zakon Ispravnog delovanja daje nam moć, da vlastito delovanje vršimo tako da ne nanosimo štetu sebi i svojoj okolini.

22. Zakon Mudrosti
Mudrost uključuje shvatanje istine i dobro prosuđivanje u primeni te istine, ona predstavlja postojanje čiste svesti proistekle iz različitih životnih iskustava. Ona predstavlja sklad misli i delovanja, zasnovan na dobrom znanju i ispravnom delovanju. Mudrost pretvara spoznaju onoga što je dobro, u dobro delo. Može se kazati da je mudrost snaga pronicanja u najdublja značenja postojanja i života uopće. Zakon Mudrosti je zakon razvoja čiste svesti, na osnovu iskustava, primene stečenih znanja i njihovog razumevanja.

23. Zakon Milosrđa
Milostivost ili milosrđe podrzaumeva predanost činjenju dobrog, širenju ljubavi i dubokom osećanju duše da pomoći drugom, znači pomoći sebi. Ako dajemo ljubav i milost drugima, isto dobijamo i zauzvrat. Milosrđe je beskrajna ljubav na delu. Ono se može definisati kao postojanje svesti o tome da je sve Jedno i da činjenje dobročinstva, znači menjanje sveta. Zakon Milosrđa daje snagu svim svesnim bićima da čine dobro, čineći ga istodobno za sebe, za druge i za ceo svet.

24. Zakon Zahvalnosti
Zahvalnost jeste znak poštovanja prema onome što imamo, što nas ispunjava i donosi sreću. Zahvalnost je stav srca, prema vrednostima koje imamo u životu i na kojima trebamo biti zahvalni. Zahvalnost je vrlina samosvesne duše, koja zna da je sve što ima i poseduje u životu, dar Univerzuma našoj duši u procesu njenog ostvarenja. Bez zahvalnosti, energija koju odašiljemo, nosi poruku da „nemamo dovoljno“, a takav stav i čini da nemamo dovoljno. Zakon Zahvalnosti uči nas da poštujemo sve što imamo i posedujemo u životu kao dar, dat našoj duši radi njenog životnog ostvarenja.

25. Zakon Prosvetljenja
Prosvetljenje jest postizanje iskustva čistog, nepomućenog i potpunog blaženstva. To je stanje spokoja, potpune duhovne slobode i nevezanosti. A u stanju duhovne slobode dolazi do oslobođenja od čulne stvarnosti i ostvaruju se veze sa Božanskim Izvorom. Ove veze nas oslobađaju destruktivnih misaonih i emotivnih sila, vraćaju nas u naše prirodno stanje samozadovoljne svesti na putu ostvarenja. Zakon Prosvetljenja je sila data svakoj duši, da postigne duhovnu slobodu i stanje čistog duhovnog mira.
Korisnikov avatar
Zika
 
Postovi: 692
Pridružio se: 20 Avg 2012, 00:17
Lokacija: Kanada

Re: 25 UNIVERZALNIH ZAKONA

Postod Član 257 » 02 Nov 2013, 16:28

26. Zika je zakon
Kada si covek legenda onda si zakon. Ti si glavni baja foruma i najbolje kolenice kuvas i gibanicu pravis.

Zdenka Mihailovic
"Vaše unutrašnje biće vas uvek vodi ka onome šta želite. Ono vas nikada ne štiti od nečeg drugog." Abraham
Korisnikov avatar
Član 257
 
Postovi: 804
Pridružio se: 25 Okt 2012, 12:30

Re: 25 UNIVERZALNIH ZAKONA

Postod Zika » 03 Nov 2013, 23:16

Hvala Zdenka, hvala, hvala. Potpuno si u pravu ali nisam baja samo za kolenice i za druge delove sam...
Korisnikov avatar
Zika
 
Postovi: 692
Pridružio se: 20 Avg 2012, 00:17
Lokacija: Kanada

Re: 25 UNIVERZALNIH ZAKONA

Postod Stalker » 04 Nov 2013, 01:29

Čitao sam Vesnine članke. I ništa. Ona dolazi na forum Objave. Nekolilo puta sam je pritisnuo da vidim šta će biti, ali uočio sam da je samo novinar,,,ona nije čovek koji će biti odgovoran za to što napiše. Piše jer je neko to već napisao, dakle, prepričava rekla kazala. To je tačno što kažem.
Ratnikov put je harmonija - harmonija radnji i odluka.
Korisnikov avatar
Stalker
 
Postovi: 100
Pridružio se: 04 Jun 2013, 16:37

Re: 25 UNIVERZALNIH ZAKONA

Postod Zika » 04 Nov 2013, 03:58

I ja sam procitao nekoliko Vesninih clanaka koji su bili interesantni. Pisala je o vec poznatim stvarima kao sto vecina danas popularnih ucitelja takodje radi. Svaki od njih ima svoj stil i to je dobro jer ce zainteresovati vise ljudi. Nekome ce biti pristupacniji stil pisanja i izrazavanja jednog ucitelja u odnosu na ostale. Nisam primetio da Vesna tvrdi da je ono sta pise njeno otkrice. Smatram da cini korisno delo koliko je u njenoj mogucnosti jer moze zainteresovati ljude koji nista jos ne znaju o tome da se zainteresuju i prondju mesta za sticanje vise znanja.

Svi mi koji smo dosli do nekog znanja dostigli smo to na vise nacina, citanjem, slusanjem zive reci i slusanjem naseg unutrasnjeg glasa kao i iskustvom takodje.

Sto se tice ovih zakona moram da kazem da ranije nisam cuo za neke ali uz objasnjenje imaju neki smisao. Uostalom to je nesto do cega, kroz nas napredak, dodjemo automatski i sinhronizujemo nas um, osecanja i unutrasnji glas.

Za mene nije vazno od koga sam sta cuo i naucio, ne mora to da bude opste priznat i slavljen ucitelj ali sve to novo na koje naidjem mora da rezonira sa mojim unutrasnjim JA. Zato uvek savetujem da svako primi samo ono sta rezonira sa nama u celosti ili samo deo jer forsiranje nece imati nikakav rezultat.
Korisnikov avatar
Zika
 
Postovi: 692
Pridružio se: 20 Avg 2012, 00:17
Lokacija: Kanada

Re: 25 UNIVERZALNIH ZAKONA

Postod Stalker » 04 Nov 2013, 04:32

Brate, dovući ću je da ovo vidi. Mogu to. Već sutra će videti link koji ću joj namerno proslediti, pa da vidimo šta ima reć. Inače veoma je pametna. Mislim volim njezine tekstove, ali i volim da je uvlačim u rat. Namerno, naravno, jar brate mnogo ćuti.

Sad ću joj linkati ovo, a sutra će po mom proračunu već videti...

MA naravno uzeće uobrazilju da nema vremena,,,Vesna, mi te molimo skupi snage, i budi naš aj da kažem gost, mada treba više ako svratiš...pozz
Ratnikov put je harmonija - harmonija radnji i odluka.
Korisnikov avatar
Stalker
 
Postovi: 100
Pridružio se: 04 Jun 2013, 16:37

Re: 25 UNIVERZALNIH ZAKONA

Postod sarah » 04 Nov 2013, 13:31

Ako je neko izabrao da doprinosi podizanju svesti objavljivanjem duhovnih sadržaja, ako je njen izbor da ćuti i da radi ono što smatra svojom misijom, to je za poštovanje, zašto bi se takav neko izazivao, u ime čega?
Jako cenim ljude koji se u ovo vreme bave razvojem, i koji pokušavaju da daju svima nama alternativu, izbor i informaciju...A ako imaš novinarski pristup, onda prenosiš informaciju bez ličnog posredovanja, to je pitanje profesionalne etike, i to tako i treba da bude.
Korisnikov avatar
sarah
 
Postovi: 496
Pridružio se: 05 Sep 2012, 14:24


Povratak na Zakoni Univerzuma

Ko je OnLine

Korisnici koji su trenutno na forumu: Nema registrovanih korisnika i 3 gostiju

cron